LI-60D05FA6B7D2D
top of page
buente_240_1802_webshop_NEU_1920x1920.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMEEN

Bünte Benelux B.V. (hierna: Bünte) sluit contracten uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uitbreidingen van bestellingen en vervolgbestellingen, evenals op de volledige zakelijke relatie met de contractpartner, zonder de noodzaak voor een nieuwe overeenkomst in elk afzonderlijk geval. Algemene voorwaarden van onze klanten en andere contractpartners worden uitdrukkelijk niet erkend.

 

II. SAMENWERKING EN AFSLUITING

 

1. Online Shop

1.1 Bünte beheert verschillende online shops voor de verkoop van aanhangwagen- en voertuigtechniek. Door een bestelling te plaatsen door te klikken op de overeenkomstige knop in de respectieve online shop, doet de klant een bindend aanbod aan Bünte om een koopcontract af te sluiten voor de relevante goederen met de door de klant geselecteerde specificaties tegen de telkens vermelde aankoopprijs.

 

1.2 De bevestiging van ontvangst van de bestelling per e-mail houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De verklaring van aanvaarding wordt pas gedaan wanneer de bestelde goederen worden verzonden door Bünte.

 

2. Overige verkoopkanalen

2.1 Als de bestelling niet via de online shop maar per e-mail of op een andere manier wordt geplaatst, is de klant acht weken vanaf de ontvangst door ons aan zijn bestelling gebonden. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een schriftelijke orderbevestiging heeft ontvangen. De inhoud van de orderbevestiging in combinatie met de bestelling is uitsluitend bepalend voor de inhoud van het contract. De algemene regels voor het afsluiten van contracten zijn van toepassing op contante transacties. Contractwijzigingen of
-wijzigingen of aanvullingen op het contract evenals mondelinge afspraken vereisen, zonder uitzondering, een schriftelijke bevestiging door Bünte om rechtsgeldig te zijn.

 

2.2 Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud en alleen zolang de voorraad strekt. Kostenramingen worden naar beste weten opgesteld, maar er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid ervan. Als de kosten na het plaatsen van de bestelling met meer dan 15% stijgen, stellen wij de contractpartner hiervan onmiddellijk op de hoogte. In het geval van onvermijdelijke kostenoverschrijdingen tot 15% is een afzonderlijke kennisgeving niet nodig en zijn wij gerechtigd deze kosten zonder meer in rekening te brengen. Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd om orderwijzigingen of aanvullende bestellingen tegen redelijke prijzen te factureren.

III. LEVERING EN LEVERTIJD

 

1. Aan de klant meegedeelde leveringstermijnen - in welke vorm dan ook - zijn in principe niet bindend voor ons. Als een aan de klant beloofde leveringstermijn echter met ten minste acht weken wordt overschreden, heeft de klant het recht om het contract te herroepen en terugbetaling van eventueel betaalde bedragen te eisen. De herroeping van het contract moet worden aangegeven door het stellen van een respijttermijn van ten minste acht weken en vereist een aangetekende brief in het geval van contracten met ondernemers en de schriftelijke vorm in het geval van contracten met consumenten.

 

2. Gevallen van overmacht, stakingen, lock-outs, bedrijfsstoringen e.d., vertragingen in de levering door onze leveranciers, vertragingen in de afwikkeling met overheidsinstanties, transportblokkades of -belemmeringen, mobilisatie, oorlog, openbare onrust, oproer, plundering, in-, doorvoer- en uitvoerverboden en soortgelijke gebeurtenissen geven ons het recht ons geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken of onze leveringstermijnen dienovereenkomstig aan te passen, zonder dat de klant hierdoor aanspraken kan maken. In gevallen waarin wij om welke reden dan ook, bijv. ook door wisselkoersmoeilijkheden, type- of productiewijzigingen enz. niet of slechts moeizaam kunnen leveren, zijn wij uitsluitend verplicht tot terugbetaling van het betaalde voorschot zonder rente, met uitsluiting van verdere aanspraken.

IV. INHOUD EN VORM VAN DE LEVERING

1. Onze specificaties in de desbetreffende online shop en in catalogi en brochures met betrekking tot afmetingen, snelheden, gewichten, cijfers, enz. moeten uitsluitend bij benadering worden beschouwd en zijn niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

 

2. De plaats van uitvoering voor onze prestatie en voor alle tegenprestaties is het hoofdkantoor van Bünte Austria GmbH, Galgenau 39, 4240 Kefermarkt. De leveringskosten en het transportrisico worden gedragen door onze contractuele partner, tenzij anders overeengekomen.

 

3. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op de klant bij levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Bij overeenkomsten met consumenten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

V. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. De aankoopprijs is de prijs die wordt vermeld in de online shop op het moment van de bestelling of de prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging. Voor zover de online shop uitsluitend gericht is op zakelijke klanten, is deze prijs exclusief de toepasselijke wettelijke btw en exclusief verzendkosten, die afzonderlijk worden vermeld. Voor zover de online shop zich ook richt op consumenten, omvat de vermelde verkoopprijs ook de toepasselijke wettelijke btw en de verwachte verzendkosten. Alle prijzen zijn vermeld in euro's.

 

2. Indien de prijs voor de betreffende goederen in het algemeen wijzigt nadat de bestelling is geplaatst, is Bünte gerechtigd de verhoogde prijs aan de klant in rekening te brengen. In dit geval kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving van de prijsverhoging per post of e-mail. Verhogingen van bijkomende kosten zoals vrachttarieven, verzekeringspremies, douanerechten, etc. die Bünte treffen, geven ons het recht op overeenkomstige prijsverhogingen zonder dat de klant het recht heeft om zich terug te trekken uit de overeenkomst. 

 

3. Bünte biedt de klant verschillende opties voor betaling van de aankoopprijs. Als de betaling niet gelijktijdig met de bestelling wordt gedaan (zoals in het geval van directe bankoverschrijving of betaling per creditcard, PayPal, Klarna etc.), maar de klant ontvangt een factuur, dan dient het aankoopbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Bünte te worden overgemaakt, waarbij de klant alle transactiekosten en andere kosten van geldtransacties dient te dragen en de betaling binnen deze periode op de rekening van Bünte dient te zijn ontvangen. De factuur wordt uitsluitend verstuurd naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling en wordt geacht te zijn ontvangen bij verzending. De klant dient daarom regelmatig zijn spamfolder te controleren.

 

4. In geval van betalingsverzuim is de wettelijke vertragingsrente van 4% per jaar van toepassing jegens consumenten, en is de vertragingsrente conform § 456 UGB (Oostenrijks Wetboek van Koophandel) van toepassing jegens ondernemers. Bovendien heeft Bünte het recht om aanmaningskosten ten bedrage van € 15,00 in rekening te brengen en, naar eigen goeddunken, ofwel nakoming en schadevergoeding te eisen vanwege de vertraging ofwel zich terug te trekken uit de overeenkomst en schadevergoeding te eisen vanwege niet-nakoming. Bij betaling in meerdere termijnen treedt verlies van de betaaldatum op, d.w.z. dat alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

5. Als de kredietwaardigheid van de klant verslechtert, heeft Bünte het recht om haar eigen prestaties op te schorten totdat betaling of zekerheid is gesteld door de klant of om zich terug te trekken uit het contract en schadevergoeding te eisen voor niet-nakoming ter hoogte van ten minste 30% van de netto orderwaarde. Het claimen van verdere schadeclaims blijft hierdoor onaangetast.

VI. VERZENDING

1. De keuze van de verzendmethode en vervoerder wordt door Bünte naar eigen goeddunken gemaakt, waarbij we het bedrag van de verwachte verzendkosten vooraf aan de bestelling in de online shop tonen. De klant erkent echter dat het definitieve bedrag van de verzendkosten afhangt van de plaats van verzending en daarom alleen kan worden meegedeeld aan de klant in de orderbevestiging. De verzendkosten kunnen daarom ook hoger uitvallen dan vermeld in de bestelling.

 

2. Transportschade en onvolledigheid kunnen alleen gereclameerd worden binnen zeven dagen na aankomst van de zending op de plaats van bestemming. Geretourneerde goederen worden alleen door ons geaccepteerd na voorafgaande kennisgeving en alleen als ze franco aan Bünte worden geretourneerd. Op maat gemaakte producten en speciale bestellingen worden in principe niet teruggenomen.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde of overgedragen goederen blijven eigendom van Bünte tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van betalingsverzuim hebben wij het recht om, onverminderd ons recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst, het voorwerp van de overeenkomst terug te nemen en de overhandiging ervan aan de klant te weigeren tot wij volledig tevreden zijn, zonder dat dit een onrechtmatige inmenging vormt. De klant, ongeacht of hij eindklant, tussenpersoon of ondernemer is, stemt er eveneens mee in dat wij bij terugtrekking uit de koopovereenkomst wegens betalingsverzuim onmiddellijk de volledige beschikkingsbevoegdheid over de door ons geleverde zaken verkrijgen, ongeacht waar deze zich bevinden, d.w.z. dat de door ons geleverde zaken ook rechtstreeks van de klant of anderszins uit diens beschikkingsbevoegdheid kunnen worden genomen.

 

2. Een verkoop, verpanding of overdracht tot zekerheid van de geleverde goederen is niet toegestaan zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij tussenkomsten van schuldeisers van de klant, in het bijzonder bij beslaglegging op het voorwerp van het contract, moet de klant ons onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen en de kosten van de maatregelen om de tussenkomst te verhelpen, in het bijzonder de interventieprocedure, voor zijn rekening nemen indien deze niet op de tegenpartij kunnen worden verhaald. 

VIII. GARANTIE / WAARBORG

1. Garantie tegenover ondernemers

1.1 De garantietermijn ten opzichte van ondernemers bedraagt zes maanden. Er is geen daaropvolgende verjaringstermijn.

 

1.2 Bünte zal de garantieverplichting naar eigen goeddunken nakomen door verbetering, vervanging of prijsvermindering. Het recht op ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten. De vervangingsclaim omvat niet de kosten voor de verwijdering van het defecte artikel en de installatie van een artikel zonder gebreken. Deze kosten zijn in ieder geval voor rekening van de klant.

 

1.3 De bewijslast voor het bestaan van een defect op het moment van overhandiging ligt bij de klant.

 

1.4 De goederen moeten onmiddellijk na levering worden gecontroleerd. Gebreken die tijdens deze controle worden ontdekt, moeten ook onverwijld, maar uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk aan ons worden gemeld, met vermelding van de aard en de omvang van het gebrek. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Tegelijkertijd moeten op ons verzoek monsters van de gebrekkige goederen en bewijsstukken worden toegezonden. Vanaf het ogenblik dat het gebrek door de klant wordt vastgesteld, is elke verdere verwijdering van de goederen zonder onze uitdrukkelijke toestemming ontoelaatbaar. Als een klacht niet of niet tijdig wordt ingediend, gelden de goederen als goedgekeurd. Het claimen van garantieclaims of schadeclaims op grond van het gebrek zelf, evenals het recht om fouten op grond van gebreken te betwisten, is in deze gevallen uitgesloten.

2. Garantie tegenover eigen leveranciers

2.1 In geval van gebreken hebben we de keuze tussen vervanging, reparatie, prijsvermindering of ontbinding.

 

2.2 Voor zover wij aandringen op reparatie of vervanging, zijn wij gerechtigd de volledige betaling in te houden tot volledige nakoming van de verschuldigde dienst/levering.

2.3 Er wordt uitdrukkelijk afgezien van de verplichting om gebrekkige leveringen van goederen te inspecteren. Na ontdekking van gebreken hebben wij in elk geval recht op een reclametermijn van zes weken.

 

2.4 Als Bünte een klant garantie heeft gegeven vanwege een defect, omvat het recht van verhaal tegen de eigen leverancier van de klant ook de winstderving als gevolg van een prijsverlaging of omzetting, onverminderd de onkostenvergoeding.

3. Garantie tegenover consumenten

3.1 Bij transacties met consumenten gelden de wettelijke bepalingen met betrekking tot garantie. De klant heeft niet het recht om vergoeding van kosten van Bünte te eisen voor het zelf verhelpen van een defect..

 

3.2 Om misverstanden te voorkomen wijzen wij hierbij uitdrukkelijk op de juiste behandeling en verzorging van de door ons geleverde goederen. Bünte is niet aansprakelijk voor natuurlijke slijtage en normale slijtage en schade veroorzaakt aan de goederen als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, onvoldoende onderhoud, overmatige belasting, ongeschikte gebruiks- en installatieomstandigheden, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.

4. Garantie

4.1 Indien en voor zover voor de door ons gedistribueerde producten een fabrieksgarantie wordt verleend, heeft dit geen invloed op onze garantieverplichting. De wettelijke garantierechten van onze klanten worden daarom niet beperkt door een dergelijke garantie.

 

4.2 Bünte heeft geen invloed op de omvang en garantievoorwaarden van welke fabrieksgarantie dan ook. Het ligt ook niet binnen onze invloedssfeer of een fabrieksgarantie al dan niet wordt toegekend. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij onze klanten alleen voorzien van de wettelijk vereiste informatie. De afhandeling van een garantiegeval met de garantsteller is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Bünte is daarom niet verantwoordelijk voor de communicatie met de garantieverstrekker, de verzending van de producten die onder de garantie vallen of andere acties die nodig zijn voor het uitoefenen van de garantie.

IX. SCHADE

 

1. Bünte is alleen aansprakelijk voor dergelijke schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, tenzij er sprake is van persoonlijk letsel. Dit geldt ook voor schadeclaims vanwege vertraagde levering. Het bestaan van grove nalatigheid moet worden bewezen door de benadeelde partij.

 

2. Aansprakelijkheid jegens ondernemers voor gevolgschade, gederfde winst en claims van derden is uitgesloten.

 

3. Ten aanzien van ondernemers wordt de verjaringstermijn voor schadeclaims verkort tot zes maanden. Ten aanzien van consumenten gelden de volgende wettelijke bepalingen.

 

4. De klant verbindt zich ertoe om tijdens de inbedrijfstelling de hem overhandigde gebruiksaanwijzingen, met inbegrip van de veiligheidsvoorschriften, strikt op te volgen en de geleverde beveiligingen niet te verwijderen of te wijzigen. Bij schending van deze verplichting zijn schadeclaims en garantieclaims van de klant uitgesloten.

 

5. Beschermende gevolgen van ons contract met de klant ten gunste van derden zijn uitgesloten.

 

6. Eventueel (telefonisch) advies gegeven door Bünte medewerkers voorafgaand aan de bestelling is altijd vrijblijvend. Elke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan

X. VERKORTING MET MEER DAN DE HELFT

1. Met betrekking tot ondernemende klanten is het recht om een inbreuk van meer dan de helft van de werkelijke waarde (laesio enormis) te beweren uitgesloten.

 

2. Met betrekking tot consumenten is de termijn voor het claimen van inbreuk boven de helft van de werkelijke waarde beperkt tot een half jaar.

XI. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

1. Als de klant een consument is, kan hij een contract met Bünte binnen 14 dagen herroepen.

2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt; wenn der Kunde mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, die getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt gelieferten Ware erlangt; und bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der letzten Teilsendung erlangt.

 

3. De herroepingsverklaring is niet gebonden aan een bepaalde vorm. De klant kan gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping conform de bijlage bij deze AV, dat echter niet verplicht is. De herroepingstermijn is in acht genomen als de herroepingsverklaring binnen de termijn is verzonden.

 

4. Als de klant het contract herroept, zullen wij de klant alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten - met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een ander type levering heeft gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door ons wordt aangeboden - zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van herroeping hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden de klant kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

 

5. In geval van herroeping van het contract moet de klant de ontvangen goederen onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen na indiening van de herroepingsverklaring aan ons retourneren. De retourtermijn wordt geacht te zijn nageleefd als de goederen binnen de termijn worden verzonden. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. Als de goederen op het moment van het sluiten van de overeenkomst echter bij de klant thuis zijn afgeleverd en als de geleverde goederen vanwege hun aard normaal gesproken niet per post worden verzonden, halen wij de goederen op eigen kosten bij de klant op. De klant hoeft ons alleen een vergoeding te betalen voor een vermindering van de marktwaarde van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

XII. SLOTBEPALINGEN

1. Het contract met Bünte wordt beheerst door het Nederlandse materieel recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

2. De bevoegde rechtbank in het hoofdkantoor van ons bedrijf in Wierden, Nederland, is verantwoordelijk voor het beslissen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met Bünte

3. Consumenten kunnen ook contact opnemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de EU: http://ec.europa.eu/odr. Ze kunnen hun klacht ook rechtstreeks bij ons indienen via het volgende e-mailadres: verkoop@buntebenelux.com. We willen er echter vooraf op wijzen dat deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure vrijwillig is en dat Bünte zich over het algemeen niet onderwerpt aan dergelijke procedures.

 

4: De klant is niet gerechtigd om onze vorderingen van welke aard dan ook te verrekenen met zijn eigen vorderingen van welke aard dan ook. Voor zover het een consumententransactie betreft, geldt dit niet indien en voor zover de tegenvorderingen van de klant wettelijk verband houden met de aansprakelijkheid van de consument, door een rechtbank zijn vastgesteld of door ons zijn erkend.

 

5. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam zijn, dan worden deze vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de te vervangen bepalingen in economische zin zo dicht mogelijk benaderen; de overige bepalingen blijven in ieder geval onaangetast.

bottom of page